İrəvanda milli maarifçilik mühiti

  İrəvanda milli maarifçilik mühiti


  ADPU - nun professoru Cəfər Cəfərov və dosenti Cəlal Allahverdiyevin böyük tarixi əhəmiyyəti olan "İrəvanda Milli maarifçilik mühiti" adlı kitabı nəşr edilmişdir (Bakı: "Şərq- Qərb", 2017. 440 s.). Bu dəyərli kitabın elmi redaktorları: prof. Buludxan Xəlilov və tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Dövlət Mükafatı laureatı Nazim Mustafadır. Rəyçiləri, prof. Əjdər Ağayev, prof. Rüfət Hüseynzadə, prof.Mahirə Nağı qızı və pedaqoji elmlər doktoru Həsən Bayramoğludur.

  ADPU - da bu əsərin geniş təqdimat mərasimi keçirildi. ADPU -nun rektoru professor Cəfər Cəfərov kitab haqqında dəyərli fikirlər söylədi, kitabın geniş oxucu kütləsi arasında yayılmasını tövsiyə etdi.

  Dəyərli fakt və məlumatlar, tarixi mənbələr, arxiv sənədləri, foto sənədlər əsasında böyük zəhmət hesabına başa çatdırılmış bu qiymətli əsər - İrəvan maarifçilik mühiti milli təhsilimizin, maarif və mədəniyyətimizin inkişafında xüsusi yeri və əhəmiyyəti vardır. İrəvan maarifçilik mühitinin öyrənilməsi pedaqoji fikir tariximizi, təhsil tariximizi yeni bilik və məlumatlarla xeyli zənginləşdirir və dəyərli ensiklopedik mənbəyə çevrilir.

  Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev haqlı olaraq deyirdi ki, gənc nəslimiz öz milli-mənəvi dəyərlərini öyrəndikcə, öz keçmişindən qürur duyur və onlarda öz soyuna, kökünə, millətinə bağlılıq daha da möhkəmlənir.

  Bu gün İrəvan maarifçilik mühiti ilə tanış olan müasir oxucu, xüsusilə gənclərimiz bizim qədim, ulu torpaqalrımızın Qərbi Azərbaycan dediyimiz məkanda, əzəli Azərbaycan torpaqlarında xalqımızın necə zəngin maarif və mədəniyyətə sahib olduğunun, necə dəyərli məktəblər, texnikumlar, ali məktəblər yaratdıqlarının, bu təhsil ocaqlarında necə fədakar, səriştəli, peşəkar pedaqoji kadrların, elm xadimlərinin yetişməsini öyrəndikcə milli iftixar hissi keçirir və qürur duyurlar.

  Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev YAP-ın VI qurultayndakı nitqində demişdir: "Onu da qeyd etməliyəm ki, biz tarixi torpaqlarımızı da unutmamalıyıq və unutmuruq. Bu da gələcək fəaliyyətimiz üçün istiqamət olmalıdır, necə ki, biz bu gün də bu istiqamətdə iş görürük. Bizim tarixi torpaqlarımız İrəvan xanlığıdır, Zəngəzur, Göyçə mahallarıdır. Bunu gənc nəsil də, dünya da bilməlidir. Mən şadam ki, bu məsələ ilə bağlı - bizim əzəli torpaqlarımızın tarixi ilə bağlı indi sanballı elmi əsərlər yaradılır, filmlər çəkilir, sərgilər təşkil olunur. Biz növbəti illərdə bu istiqamətdə daha fəal olmalıyıq və dünyanın müxtəlif yerlərində sərgilər, təqdimatlar keçirilməlidir. Çünki İrəvan bizim tarixi torpağımızdır və biz azərbaycanlılar bu tarixi torpaqlara qayıtmalıyıq. Bu, bizim siyasi və strateji hədəfimizdir və biz tədricən bu hədəfə yaxınlaşmalıyıq".

  Hələ XIX əsrin sonlarında pedqoji kadr hazırlığında Qori Müəllimlər Seminariyasının və İrəvan Müəllimlər Seminariyasının azərbaycanlı məzunlar yetişdirməsində böyük rolu olmuşdur. 1879 cu ildə Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan şöbəsi yaradıldı ki, burada 40 il müddətində 300-ə qədər azərbaycanlı məzun təhsil almışdır. Onların arasında Nəriman Nərimanov, Firudin Bəy Köçərli, Rəşid Bəy Əfəndiyev, Cəlil Məmmədquluzadə, Üzeyir Hacıbəyov, Süleyman Sani Axundov, Səfərəli bəy Vəlibəyov, Məmmədli Sidqi Səfərov, Əli Səbri Qasımov, Fərhad Ağazadə və başqaları olmuşdur.

  XIX əsrin 1880-ci illərin əvvəllərində İrəvanda kadr hazırlayan üç böyük tədris müəssisəsi yaranıb fəaliyyət göstərmişdir. Onlardan biri 1881-ci ildə açılmış İrəvan Kişi Gimnaziyası, ikincisi yenə həmin il - 1881-ci ildə yaranmış İrəvan Müəllimlər Seminariyası və üçüncüsü 1884-cü ildə yaranmış İrəvan qız progimnaziyasıdır. İrəvan Müəllimlər Seminariyası 1881-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. 37 il fəaliyyət göstərən bu təhsil ocağı 1918-ci il avqustun 6-da İrəvan gimnaziyası və Uluxanlı məktəbi ilə eyni vaxtda bağlanmışdır. 
  Qori Müəllimlər Seminariyasınl bitirənlərən məzunların bir çoxu İrəvan Müəlimlər Seminariyasında da dərs demişlər ki, onlardan Firudin Bəy Köçərlini, Cəlil Məmmədquluzadəni, İsmayıl bəy Şəfibəyovu və başqalarını göstərə bilərik. Ümumiyyətlə İrəvan Müəllimlər Seminariyasının müəllimlərindən aşağıdakıların adlarını çəkə bilərik: Məmmədbağır Qazızadə, Mixail Klopov, Axund Məmmədbağır Kazımzadə, Firidun bəy Köçərli, Mirzə Məmmədvəli Qəmərli, Rəhim Xəlilov, Məmməd Axundov, K.Şulgin, Mirzə Abbas Məhəmmədzadə, İsmayıl bəy Şəfibəyov, Cabbar Məmmədzadə.

   

  İrəvan Müəllimlər Seminariyasının məzunlarından isə aşağıdakıların adlarını çəkə bilərik: Həbib bəy Səlimov, Nəcəf bəy Vəzirov, Haşım bəy Vəzirov, Mirzə Abbas Məhəmmədzadə, Cabbar Məhəmmədzadə, İbadulla bəy Muğanlinski, Vahid Musabəyov, Həmid bəy Şahtaxtinski, Hüseynəli bəy Rüstəmbəyov, İbadulla bəy Muğanlinski, Tağı bəy Səfiyev, Mirzə Cəlil Şürbi, Eynəli bəy Sultanov, Sadıq Xəlilov, Vahid Musabəyov.

  XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq 1920-ci ilə qədər İrəvan sürətlə inkişaf etmiş və bu bölgə böyük mədəniyyət mərkəzlərindən biri olmuşdur. İrəvan şəhəri Bakı, Təbriz, Naxçıvan, Xoy və başqa şəhərlər kimi Azərbaycanın aparıcı elm və mədəniyyət mərkəzi olmuşdur. Buna görə də Şərq elmi tarixində xeyli "İrəvani” təxəllüslü məşhur şəxslərə rast gəlmək olur. Məsələn, Mirzə Qədim İrəvani (1825-1875) məşhur rəssam və nəqqaş olmuşdur. Hacı Sülеyman ibn Salman Qacar İrəvani - XVIII əsrdə yaşamış görkəmli Azərbaycan həkimi və alimi olmuşdur. Şeyxülislam Fazil İrəvani - XIX əsrdə Qafqazın Şeyxülislamı olmuşdur.

  Bu dəyərli əsərdən məlum olur ki, 1924-cü il, 15 oktyabrda İrəvan Türk Pedaqoji Texnikumu adi ilə fəaliyyətə başlayan texnikum 1949 cu ilə qədər fəaliyyət göstərmişdir. Qeyd edim ki, İstiqalal" ordenli, Əməkdar müəllim, dosent atam Lətif Hüseynzadə 1930 -cu illərdə bir müəllim, pedaqoq olaraq Azərbaycan dili və ədəbiyyatdan Azərbaycan Dövlət Universitetinin 1930 -cu il məzunu kimi təyinatla İrəvan pedaqoji məktəbində və daha sonralar isə İrəvan Pedaqoji İnstitunun Azərbaycan şöbəsində dərs demiş, pedaqoji kadrların hazırlığında dəyərli xidmətlər göstərmiş və İrəvan yazıçı və şairlərinin ədəbi orqanı olan "Ədəbi Ermənistan" almanaxının redaktoru vəzifəsində də çalışmışdır. İrəvan Pedaqoji Məktəbinin məzunları olmuş sonralar yüksək elmi dərəcələrə nail olmuş, uzun illər elm və təhsil sahəsində çalışmış, akademik Budaq Budaqov, akademik Zərifə Budaqova, prof. Əli Fərəcov, prof. Yusif Yusifov, prof. Cəfər Cəfərov, prof. Süleyman Məmmədov, prof. Nəriman Əliyev, prof. Fərhad Fərhadov, prof. Qasım Mustafayev, prof. Tapdıq Əmiraslanov, Əməkdar müəllim, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nəcəf Nəcəfov, dosеnt Zəhra Əliyeva və ADPU-nun professoru olmuş Kövsər Tarıverdieva və başqaları da bu məktəbin fəal məzunları olmuş, xalqımızın fədakar, peşəkar müəllimləri, elm adamları, ictimai xadimləri kimi xalqa, vətənə ləyaqətlə xidmət etmişlər. Azərbaycanın bir çox görkəmli ziyalıları - Cəlil Məmmədquluzadə, Əli Nazim, Mir Cəlal Paşayev, Səməd Vurğun, Mikayıl Rəfili və başqaları bu pedaqoji məktəbdə olmuş, tələbələrlə görüşmüşlər.

  Kitabdan məlum olur ki, 1936 -cı ildə İrəvan Dövlət Qiyabi Pedaqoji İnstitutu, 1937 -ci ildə iki illik Müəllimlər İnstitutu daha sonra isə 1945-1988 -ci illərdə isə İrəvan Pedaqoji İnstitutunun Azərbaycan şöbəsi fəaliyyət göstərmişdir. Bu qiymətli əsərdə burada dərs deyən müəllimlər haqqında oranın tələbələri, məzunları haqqında dəyərli məlumatlar verilmişdir.

  Bu kitabın müəllifləri hörmətli Cəfər müəllim və hörmətli Cəlal müəllim çox gərgin əmək, zəhmət sərf etmiş, diqqətlə araşdırmalar aparmış və çalışmışlar ki, heç kim, heç nə yaddan çıxmasın. Mən bu kitabda öz adıma da rast gələndə sevindim. Mən də İrəvan Pedaqoji İnstitutunda oxumuşam. Kitabda bu institutun adlı sanlı məzunlarının adları çəkilir:Akademik Zərifə Budaqova, prof. Mirəli Seyidov, prof. İbrahim Bayramov, prof. Hüseyn Əmirov, Zəhra Əliyeva, Aidə Salahova və başqaları.

  Bu İnstitutda dərs demiş Əkbər Yerevanlı, Lətif Hüseynzadə, Adil Süleymanov, Sabir Əsədov, İsrafil Məmmədov, Fərrux Rzayev, Hüseyn İsmayılov, Məhərrəm Hüseynov kimi tanınmış pedaqoq alimlər haqqında da maraqlı, elmi-pedaqoji əhəmiyyətli məlumatlar verilmişdir.

  Bu dəyərli kitabda İrəvan elmi, mədəni və pedaqoji mühitinin formalaşmasında, inkişafında Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin o cümlədən- M.S.Ordubadinin, M.Müşfiqin, Mehdi Hüseynin, Cəlil Məmmədquluzadənin, Mir Cəlal Paşayevin, Əziz Əliyevin, Səməd Vurğunun, Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin, Əziz Şərifin, Hacı Kərim Sanılının və başqalarının xidmətləri ətraflı şərh olunur.

  Kitabda İrəvan Pedaqoji mühitinin yetişdirmələri olmuş, "Əməkdar müəllim" və digər fəxri titullara layiq görülmüş müəllim, ziyalılalrın, həmçinin 1930 -cu illərdə represiyaya məruz qalmış azərbaycanlı ziyalılarının siayhısı verilmişdir ki, bu da kitabın məlumatlılıq baxımından əhəmiyyətini xeyli artırmış və bir növ ensiklopedik xarakter daşımasına səbəb olmuşdur.

  İrəvan pedaqoji İnstitutunda dərs demək üçün müxtəlif illərdə Bakıdan da müəllimlər dəvət olunmuşdur: Prof. İnayət Bektaşi, prof. Firudin Hüseynov, prof. Əkbər Bayramov, prof. Əhməd Seyidov, prof. Hüseyn Əhmədov, prof. Xalid Əlmirzəyev, prof. Cəfər Cəfərov, prof. Abbas Zamanov, prof. Mürsəl Həkmov, prof. Nizami Xudiyev, prof. Cəlil Nağıyev, Bəxtiyar Vahabzadə və başqaları.

  Bu əsərdə verilən maraqlı xatirələr xüsusi yaradıcılıq məharəti ilə işlənmişdir ki, onların da tarixi əhəmiyyəti yüksəkdir. Burada professor Cəfər Cəfərovun İrəvan Pedaqoji məktəbində oxuyarkən tələbəlik illərindən xatirələri, tanınmış elm xadimləri professor Həsən Mirzəyevlə, professor Mirabbas Heydərov, professor Qasım Müstafayevlə, professor Budaq Budaqovla bağlı xatirələri elmi ictimaiyyətimiz üçün böyük maraq kəsb edir.

  Həmçinin kitabda İrəvan pedaqoji mühitinin yetişdirdiyi görkəmli elm xadimlərinin, tanınməş ziyalı alimlərimzin adları çəkilir ki, onların sirasında ADPU - nun Filologiya fakültəsinin dekanı professor Buludxan Xəlilov, tanınmış ictimai xadim Mehdi bəy İsmayılov, tanınmış aktyor Rza Şeyxzadə, Milli maarif və mədəniyyətimzin inkişafında böyük xidmətləri olan Əkbər Rzayevin və onun oğlu, sənətşünaslıq doktoru, Sabir Rzayevin və başqalarının adları böyük hörmətlə çəkilir onlar haqqında dəyərli tarixi məlumatlar verilərək ictimaiyyətə tanıtdırlır.

  Bu kitabın dəyərli cəhətlərindən biri də müxtəlif illər üzrə müəllim və tələbə kollektivinin venetkaları, dərs deyən, pedaqoji ictimayyətin nümayəndələrinin, İrəvan pedaqoji mühiti ilə bağlı olan şəxslərin foto şəkillərinin yer almasıdır.

  "İrəvanda milli maarifçilik mühiti" adlı kitab təhsil tariximiz, pedaqoji fikir tariximiz, maarif və mədəniyyətimiz inkişaf tarixi üçün dəyərli, ensiiklopedik əsərdir. Bu əsərin tələbə auditoriyalarında, pedaqoji tədqiqat sahələrində, maarif və mədəniyyət tariximizin tədqiqində davamlı öyrənilməsini xeyli faydalı və əhəmiyyətli hesab edirəm.

  Rüfət Lətif oğlu Hüseynzadə

  Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor, Əməkdar müəllim

   


  скачать dle 10.6фильмы бесплатно

  Oxunub : 151


  Digər Xəbərlər
  Gündəm
  İdman Xəbərləri
  Şou-Biznes
  Facebook Səhifəmiz
  İçxəbərlər.info © 2015 - Bütün Hüquqlar Qorunur. Saytdan götürülən bütün materiallara istinad vacibdir.
  SON XƏBƏRLƏR LENTİ:
  Millət vəkili Q.Paşayeva və "Aprel 2016" təşkilatı Novruz bayramını Aprel Zəfəri şəhidlərimizin ailəsi ilə qarşılayıb Sabunçuda ev yanıb Şamaxıda 26 yaşlı qız dəm qazından zəhərlənib Azərbaycanın Beynəlxalq Sərgilər Bürosuna üzv olmasından 10 il keçir Qaxda it sahibini dişləyib Rumıniyada zəlzələ olub Tovuz sakini dəm qazından zəhərlənib Qızıl 5 dollardan çox ucuzlaşıb Q.Paşayeva Türkiyənin fəal iş qadınları ilə görüşdə onları birliyimizin güclənməsində daha fəal olmağa çağırıb. FTB-nin direktor müavini istefaya göndərildi Yuxu zamanı beyində nə baş verir? Optik internet, rəqəmsal TV və mobil rabitə xidmətləri bir “Qutu”-da Cavid Qurbanovun adamı narazılıq yaradır - Prezidentə müraciət Qənirə Paşayeva Türkiyə Dil və Ədəbiyyat Qurumunun fəxri üzvü seçilib Putin 130 nəfərin öldüyü faciə HAQDA: “Əmri özüm vermişdim” Azərbaycanın Tatlısəsi: "Yaradıcılıq planlarım çoxdur" "Respublikamızda seçkiqabağı mühit, ictimai-siyasi vəziyyət tam normaldır"-Sevinc Fətəliyeva. Ucarda qızıl dükanında oğurluq olub Bakı Dövlət Universitetində oftalmoloji müayinələr aparılıb, anlaşma memorandumu imzalanıb . Millət vəkili Q.Paşayevanın Ərzurumda Qarabağ parkı və abdidəsi təklifini bələdiyyə başqanı dəstəkləyib. Artur Rasi-zadədən “Bakı Konqres Mərkəzi” ilə bağlı QƏRAR DTX-dan əməliyyat: cinayətkar dəstə ifşa edildi, bir nəfər… Anqela Merkel dördüncü dəfə Almaniyanın kansleri seçilib Q.Paşayeva Türkiyə Polis Okulunda Azərbaycan və Türk dünyası ilə bağlı konfrans verib və gənclərə çağırış edib. "Narahatlıq doğuran budur ki..." - Erməni politoloqdan maraqlı ŞƏRH Nə yaxşı ki, sizinlə müasirəm... Nazirlik səs-küyə görə sex sahibini CƏRİMƏLƏDİ İlham Rəhimov: Getmirəm, varidatım isə yazılandan çoxdur Dünyanın ən yaxşısı: "Samur" Afrinə doğru yola çıxdı - Video Q.Paşayeva Ərzurumda “100. İl Qəhrəmanlar Abidəsi”nin açılışında Türk dünyasına birlik və Qarabağ çağırışı edib Xəstəxanada BİABIRÇILIQ: Qəzada qopan ayağını yastıq etdilər (VİDEO) Prokuror şəhid qızını öldürən iş adamının oğluna cəza istədi Dünyanı qorxudan “Lassa qızdırması” ölkəmizə də gələ bilərmi... 21 bir əvvəl baş vermiş dəhşətli qətl! - Həsənağa Turabovun oğlu necə öldürülmüşdü - FOTOLAR Kistoz-Fibroz xəstəliyinin tanıtımı ilə bağlı tədbir keçirilib-Fotolar Rəşid Behbudovun qızından Faiq Ağayevə etiraz Azərbaycan ABŞ-a nota verdi - Səfir nazirliyə çağrıldı Bakının mərkəzində ağac AŞDI - TIXAC YARANDI (FOTOLAR) Azərbaycan ordusunun genişmiqyaslı təlimləri başladı Artur Rasizadə Milli Məclisə gəlir – Hesabat vermənin vaxtı bilindi Yevlaxdakı qəza ilə bağlı SON DURUM - Müəllim komaya düşdü, şagirdlər... Novruz bayramında yeddi gün iş olmayacaq Sumqayıtda dəhşətli qəza: Ölənlər var - Video Cənubi Koreya ABŞ-dan polad ixracı üçün istisna xahiş edib Türkiyə təyyarəsi İranda qəzaya uğradı: 11 ölü – FOTO – YENİLƏNİB "Xəbəri gizlətmək mümkün deyil, polisi kəsici alətlə yaralayıb" - Məmur övladı haqda xəbər təsdiqləndi DİN-dən məktəblilərin düşdüyü qəza ilə bağlı AÇIQLAMA - 2 nəfərin vəziyyəti ağırdır “Seçkidən sonra hökumətdə kadr islahatı olacaq” - Deputat Q.Paşayeva Türk dünyasını birliyə çağırıb Bəzi rayonlarda arabir yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacaq Biləsuvarda iki avtomobil toqquşub Pakistanda zəlzələ olub Lerikdə yük maşını dərəyə aşıb, ölən və yaralananlar var Fədayənin həbs müddəti uzadıldı "Məhkəmə prosesi hansı səbəbdən gecikdirilir?" - Fədayə Laçının vəkili "Mehmetciye salam olsun!"- "Zeytun Budağı" əməliyyatına dəstək aksiyası-Video Ata 2 yaşlı oğlunu bilməyərəkdən öldürdü Canlı klassikimiz. Qadınların Səlahiyyətləndirməsi, liderlik bacarıqlarının üzə çıxarılması NATO Türkiyəyə “Zeytun budağı”nın miqyasını azaltmağı təklif edib Qolunu kəsib özünü öldürmək istədi ABŞ "Taliban"ı Əfqanıstan hökumətiylə danışıqlara çağırdı Qadınlar haqqında 13 BİMƏDİYİNİZ FAKT Gəncədə qadını evində öldürərək yandıran şəxs tutuldu Bakıda süpürgəçi qadınlara 8 MART SÜRPRİZİ - VİDEO KQB satqınları heç vaxt bağışlamır NATO-dan S-400-lə bağlı Türkiyəyə etiraz:"Ruslar mühüm kəşfiyyat məlumatlarına giriş əldə edə bilər" “8 Mart” ənənəsini bəyənirsinizmi? Kişilər arasında VİDEOSORĞU Bu gün Beynəlxalq qadınlar günüdür Leyla Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun uşaqlar üçün təşkil etdiyi tədbirdə iştirak edib Qidamız nə zaman təhlükəsiz olacaq? ABŞ Ermənistan iqtidarı ilə savaşa başladı - xəbərdarlıq və ittiham Hərbi əməliyyatlar başlaya bilər - Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbərindən Qarabağ AÇIQLAMASI Ramiz Həsənov: “Azərbaycanda böyük islahatlar aparılır” Hava şəraiti kəskin pisləşəcək - XƏBƏRDARLIQ Tovuzda azyaşlı dərmandan zəhərlənib Gürcüstanın baş naziri Azərbaycana rəsmi səfər edəcək Çeçenistanda helikopter qəzaya uğrayıb, 8 nəfər ölüb Azərbaycanda kommersiya banklarının xarici borclanması azalıb Millətimin özəl günü- Qənirə Paşayevanın ad günüdür Aydın Əhmədov: “Belələri öz əməllərinə görə mütləq cavablarını alacaqlar” Türkiyənin ilk qadın pilotuna fəxri doktor adı verildi Rusiyada yanğın nəticəsində ölən azərbaycanlıların sayı 7-yə çatıb “Qarabağ”ın üzvü yığmaya dəvət aldı Bugünkü valyuta hərracında dollar ucuzlaşıb Xəzərdə zəlzələ olub Qazaxda iki avtomobil toqquşub, xəsarət alanlar var Prezident seçkiləri üçün nə qədər bülletenin hazırlanacağı məlum olub “ART Qarden”də möhtəşəm tədbir keçirildi-Fotolar İzmirdə ümummilli lider Heydər Əliyev adına park və abidənin açılışı olub Oğlan uşaqlarının saçını uzatmayın - Xəbərdarlıq Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin vəfatından 63 il ötür Türk ordusu YPG terrorçularını belə məhv etdi – Video Azərbaycana 2,7 milyon turist gəlib Yanvarda qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 33% artıb Sabahın hava proqnozu Azərbaycanda sənaye məhəllələrinin sayı artırılacaq Vergilər naziri Qubada vətəndaşları qəbul edəcək Papua-Yeni Qvineyada daha bir güclü zəlzələ baş verib Beyləqanda minik avtomobili yanıb
  File engine/metagen.php not found.